Trëppeltour 2023

Lieler, Centre Culturel 1, Hauptstrooss, Lieler, Luxemburg

Léiler am Wanter Wi all Joers organiséire mir o dëst Joër em Stewesdaag en Trëppeltour durich äis herrlich Wanterlandschaft. Start as jiänt 10:00 Auer am Festsall. Mëttes am Bësch zerwéire mer eech äis selwer gematen traditionel Iärbessenzopp.

Galaconcert 2024

Lieler, Centre Culturel 1, Hauptstrooss, Lieler, Luxemburg

Eise Galaconcert 2024 ass wi ëmmer am Festsall zu Léiler ënnert der Direktioun van Tom Henckes. Subal mi Détailer bekannt sën, werde mer së hei publizéiren. Bis dohin: Save the date

Kniäddelsowend 2024

Lieler, Centre Culturel 1, Hauptstrooss, Lieler, Luxemburg

Eise Menü steht well fest: Bungeschlupp, Gromprekéichelcher, Träipen, Kniäddelen, Quetschentaart asw.  Su wie all Joer. Save the date!!