8/8/2016 Wanderdag op der Our

Fehler: Bitte Datum zurücksetzen

Wi all Jors bedeelige mir äis fir de Catering fir dëse Wanderdag ze man. dat ganzt jët zesamen mat Dohnen an Ouren organiséiert.

Fir déir, di Zékt han:  Rendez-vous jänt 10:00 op der Our bäim Denkmol