Kirmes 2020

Startdatum: 2. Mai 2020

Enddatum: 3. Mai 2020

Uhrzeit: 14:00

Ort: Lieler

Mir spillen samdes (2. Mé) den Hämmelsmarsch. Start em 14:00

Sonndes den 3. Mé spille mer wi all Jor e Concert am Festsall ënnert der Direktioun van Tom Henckes.